^Back To Top

Visitor

588294
TodayToday151
YesterdayYesterday490
This_WeekThis_Week2207
This_MonthThis_Month5296
All_DaysAll_Days588294

นาฬิกา

ปฏิทิน

«  February 2015  »
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Login Form

Web Gallery

  โปรแกรมการเดินทาง ค่ายอาเซียนสัญจร  ประเทศเวียดนาม 

8 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

 

วันพฤหัสบดีที่  8  ตุลาคม 2558     สนามบินสุวรรณภูมิ–ฮานอย-ซาปา–ตลาดก๊อกเหลียวชายแดนจีน–ตลาดเมืองซาปา-ที่พักซาปา

04.30 น.            คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

ป้ายผูกกระเป๋า   กรุณานำป้ายผูกกระเป๋าที่ทางบริษัทฯ มอบให้ ผูกที่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของท่าน เพื่อเป็นที่สังเกตได้ง่าย

                         เมื่อท่านไปถึงสนามบิน และสะดวกแก่การนำกระเป๋าส่งยังห้องพักของท่าน

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่  สำหรับโหลดใส่เครื่องบิน  ท่านละ 1 ใบ มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากกระเป๋า สัมภาระที่ โหลดใส่เครื่องบินถ้ามีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม จะคิดอัตราเพิ่ม สำหรับต่างประเทศ สามารถเฉลี่ยน้ำหนักในกรุ๊ปได้

ของเหลว           ของเหลวที่เป็นน้ำทุกชนิด กรุณาบรรจุใส่กระเป๋าโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง นำขึ้นเครื่องได้เฉพาะที่จำเป็น                             เช่น ยาน้ำ แต่ต้องไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และต้องใส่ซองใสปิดผนึก

พาวเวอร์แบงค์ แบตสำรองโทรศัพท์ ต้องไว้ในกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องไม่สามารถโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง และไฟแช็ค 1ชิ้น/คน

กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง ขนาดไม่เกิน ยาว  22 นิ้ว * กว้าง 14 นิ้ว * สูง 9 นิ้ว หรือเทียบเท่า 

สายการบินแอร์เอเชีย       ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้นำมา แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง

06.45 น.         ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่  FD 0642

หมายเหตุ        ทางบริษัททัวร์  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  (1) ได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่มของสายการบินไว้แล้ว

08.30 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติ  นอยไบ(Noi Bai) กรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อดีตเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่าLittle Paris มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีจากสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส มีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่งและแม่น้ำล้อมรอบเมือง  

                        P...หลังผ่านพิธีการศุลการ และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านไปยัง   เมืองซาปา จังหวัดลาวไก ระยะทางประมาณ. 254 กิโลเมตร โดยเส้นทางด่วนสายใหม่ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม. เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร เป็นเมืองตากอากาศ

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซตโต๊ะ (2)

บ่าย                  นำท่านออกเดินทางช้อปปิ้งซื้อสินค้ากันตามสบายที่ ¶ ตลาดก๊อกเหลียว และ ชายแดน จีน – เวียดนามสมควรแก่เวลานำท่านสู่ เมืองซาปา ด้วยระยะทางประมาณ3ถ กิโลเมตร เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศษในสมัยที่ฝรั่งเศษมาปกครองเวียดนาม ถึงชาปา

            P...จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว ¶ ภูเขาฮามลอง หรือ ภูเขามังกร ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาที่้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม(Cong Doan VietNam htel 3ดาว) หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ          หากมีปัญหาเรื่องห้องพัก รบกวนแจ้งให้ทางทีมงานทราบ ณ ตอนนั้น จะได้ทำการแก้ไขให้ทันที

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบเซตโต๊ะ  (3) 

                        หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม โบสถ์เก่าสไตล์ฝรั่งเศส   ตั้งอยู่กลางเมืองซาปา พร้อมนำท่านเดินชม เมืองซาปา  

                        P...จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม ¶ ตลาดเมืองซาปา ตั้งอยู่กลางเมืองซาผา หากไปไม่ถูกก็ถามหา SAPA Market หรือหากถามคนเวียดก็ "ดีเจอะเอ๋อเดา"  สีสันของซาปาอีกย่างคือตลาดสดซาปา จริงๆตลาดนี้มีทุกวันแต่คนจะเยอะและมีสีสันมากที่สุดคือวันเสาร์(ตลาดบัคห่าวันอาทิตย์) ตลาดนี้จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆมาเดินซื้อของ มีทั้งที่ขายประจำที่ขายให้นักท่องเที่ยว

                                    เช้าๆวันเสาร์ลองมาเดินชมตลาดดูครับมีของแปลกให้ดูชมเยอะ แต่หากวางแผนการท่องเที่ยวไม่ตรงวันเสาร์ก็วันไหนก็ได้ มาเช้าๆหน่อยจะได้บรรยากาศดีๆ กลับบ้าน ท่านสามารถ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชาวเขาที่ผลิตเองและนำมาจำหน่ายในตลาด จนได้เวลาอันสมควร นำคณะท่านเดินทางเข้าที่พัก

 

วันศุกร์ที่  9  ตุลาคม 2558 เมืองซาปา  – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต– น้ำตกซิลเวอร์ – กรุงฮานอย – หุ่นกระบอกน้ำ – ที่พัก กรุงฮานอย

เช้า                   Öอรุณสวัสดิ์ยามเช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)   

P...จากนั้นนำท่านชม ¶ หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat Village)เป็นหมู่บ้านชาวเผ่าม้งซึ่ง เก่าแก่ของเมืองซาปา  อพยพมาจากประเทศจีน มีเครื่องแต่งกายที่นิยมโทนสีน้ำเงินเข้มหรือดำ ที่นี่มีวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่สวยงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้  ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันได ของชาวเขา และเลือกซื้อ สินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน 

                                    จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพ และทะเลหมอก บนยอดเขา ¶ ฮามรอง (HAM RONG MOUNTAIN) เป็นสวนสาธารณะบน ยอดเขาของชาวเมืองซาปา ตื่นตาตื่นใจกับภาพทิวทัศน์ของเมืองซาปา และนานาดอกไม้ในแต่ละฤดู  นอกจากจุดชมวิวที่เห็นแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกหลายอย่าง เช่นสวนดอกไม้ สวนลูกท้อ หากเป็นฤดูกาล แล้วจะเห็นลูกเต็มต้น และไร้ใบ

                                    P...จากนั้นนำท่านชม ¶ น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall)  ออกจากเมือง ซาปาไปจะอยู่ริมถนนทางไปไลโจว (Lai Chau) น้ำตกซิลเวอร์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม อยู่ริมถนน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปชั้นบนของน้ำตกได้แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ 3,000 ดอง ความสูงของน้ำตกซิลเวอร์นี้ มีทั้งหมด 9 ชั้น

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซตโต๊ะ (5)

บ่าย                   นำท่านออกเดินทางกลับ ฮานอย ตามเส้นทางเดิม เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถ บนรถ …

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) 

หลังอาหารนำท่านชม¶ การแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลก ชมเรื่องราวที่สนุกสนานวิถีชีวิตของคนเวียดนาม เช่น การเพาะปลูกโดยใช้หุ่นกระบอกน้ำ ที่ผูกพันกับสายน้ำประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา  เป็นศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของเวียดนาม ชมความสามารถในการเชิดตัวละครหุ่นกระบอกหลากสีสัน(เชิดจากในน้ำ)เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ของชาวเวียดนามและตำนานสถานที่สำคัญต่างๆใน กรุงฮานอย

จากนั้น นำคณะเข้าเช็คอินเข้าสู่ที่พัก Dllight Hotel หรือเทียบเท่า 

วันเสาร์ที่  10  ตุลาคม 2558  กรุงฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – ทะเลสาบคืนดาบ – ที่พัก กรุงฮานอย

เช้า                   Öอรุณสวัสดิ์ยามเช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)   

                        หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม กรุงฮานอย  เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปี

P...จากนั้นเที่ยวชม จัตุรัสบาดิ่งห์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง¶สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho Chi Minh) (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนาม

 

เป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี  ค.ศ. 1973 ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่าง ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้างเข้มงวด

P...จากนั้นนำท่านชม ¶ทำเนียบประธานาธิบดี ทำเนียบประธานาธิบดี ตั้งอยู่ทางด้านหลังของสุสานโฮจิมินห์เป็นอาคารสีเหลืองในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส สร้างขึ้นในปี 1901 ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นอกจากความสวยงามของตัวอาคารแล้วนั้น ภายในบริเวณโดยรอบยังคงความร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

P...จากนั้นนำท่านชม ¶ บ้านโฮจิมินห์ ด้านหลังทำเนียบมีบ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ หลังนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่โฮจิมินห์ใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนสำคัญๆ วางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและห้องนอนของโฮจิมินห์ซึ่งอยู่อย่างสมถุและเป็นโสดมาตลอดชีวิต

หมายเหตุ          นำคณะศึกษาดูงาน ที่โรงเรียน.......................ด้าน การแลกเปลี่ยน ภาษา วัฒนธรรม ฯ

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN  BUFFET (8)

บ่าย                  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ¶วิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van mieu) ภาษาเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว (Van mieu) สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีแถงห์โตง (Ly Thanh Tong) อุทิศให้แด่ขงจื้อ วิหารนี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม (Quoc Tu Giam) เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ต่อมาสมัยราชวงศ์ตรันได้เปลี่ยนชื่อเป็นกว็อกช็อกเวียน (Quoc Hoc Vien) บริเวณตรงหัวมุมทางเข้าด้านหน้าจะมีซุ้มสลักด้วยหินข้อความ “ขอให้ผู้มาเยือนลงจากหลังม้าก่อนที่จะเข้าไปข้างใน”

P...จากนั้นนำท่านชมความงามรอบ ¶ทะเลสาบคืนดาบ (Sward  Lake)ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์  เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทffะเลสาบแห่งนี้

                                    P...จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชม¶วัดหง็อกเซิน (Ngoc Son) (วัดเนินหยก) สถานที่ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องถึงตำนานการสร้างชาติเวียดนาม ชมศาลบูชาของกษัตริย์ เจริ่น ฮึง ด่าว ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งถูกยกย่องให้เป็นหนึ่ง            ในยอดขุนพลระดับโลก  ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

                                    P...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมือง ย่าน ถนน 36 สาย แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ให้ท่าน ช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนนเก่า 36 สาย มากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของที่ระลึก เช่น ตุ๊กตาทำจากไม้ กระเป๋าก้อปปี้แบรนด์เนม รองเท้าก้อปปี้แบรนด์เนม เสื้อผ้า งานไม้แกะสลัก พื้นที่ย่านนี้ สินค้าจะจำหน่ายเป็นโซน ฯลฯ

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  แบบเซตโต๊ะ  (9) 

                        หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก   เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสดิ์

วันจันทร์ที่  11  ตุลาคม 2558        กรุงฮานอย – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้า                Öอรุณสวัสดิ์ยามเช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10)   

หลังอาหาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

09.00 น.            ñเหิรฟ้าสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่  FD 0643

หมายเหตุ          ทางบริษัททัวร์  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  (11) ได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่มของสายการบินไว้แล้ว

10.50 น.            Qเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  จากทีมงาน ไอ.ที.มิราเคิล

 

 

หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                        โดยทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook # #