ข่าวสารประจำวัน

News Update

โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ "General English Proficiency Test" ครั้งที่ 28 กำหนดการสอบวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 น. - 11.00 น. ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ที่คุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรม โครงการ English Camp for Secondary School Teachers  ณ มหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้ที่จะสามารถนำมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไปได้

 

 

ร่วมถ่ายภาพกับคณะวิทยากรจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

                                                                                   

ร่วมกันนำเสนอผลงานจากการเข้าอบรม 4 ทักษะ

 

เข้าร่วมอบรมทักษะการออกเสียงโดยวิทยากร ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

                                            

เข้าร่วมอบรมทักษะการเขียน โดย อาจารย์ Henry Erskine - Hill จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 


 

English For You

 


 

The ASEAN Community

 


 

Gallery