^Back To Top

Home

บุุคลาการกลุุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

บุคลากรกลุ่มสาระ

       
          นางพิริยา เลิกชัยภูมิ    
            หัวหน้ากลุ่มสาระฯ    
        สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6    
         
       นายประยุทธ   ขันทอง          นางงามตา   เจริญพร      นางสาววัชรินทร์ ชาคำฤทธิ์
         ครูผู้ช่วยชั้น ม.3/6           ครูประจำชั้น ม.1/3          ครูประจำชั้น ม.3/3
     สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3       สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1       สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3
   
      นายอาทิตย์  ทรัพย์มั่น       นางสาวนรินทร์ธร ผาริการ     นายทวีศักดิื    เต็มลักขณาสิริ   
       ครูผู้ช่วยชั้น ม.1/6          ครูประจำชั้น ม.4/5           ครูผู้ช่วยกชั้น ม.4/2
    สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1       สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4       สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4
   
       นางสาววิมล  วงศ์กวน       นายฤทธิศักดิ์  สดคมขำ     นางสาวอมรรัตน์ เขียวประไพ
        ครูประจำชั้น ม.2/2          ครูผู้ช่วยชั้น ม.2/5            ครูผู้ช่วยชั้น ม.5/4
     สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2       สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2       สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6
         
           
           
         
         

 

 

 

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook # #