^Back To Top

-  วันที่ 11 สิงหาคม มีการแข่งขันที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม. อิชยา ขวัญจิตร์ เป็นผู้ดูแลนักเรียน

- วันที่  31 สิงหาคม โรงเรียนได้ส่งนักเรียนข้าร่วมแข่งขันโครงการ สอวน. ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ. เมือง จ.นครปฐม

   ม. สายธาร เกษร และ ม.สุกัญญา แขมคำ เป็นผู้ดูแลนักเรียน

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook # #