^Back To Top

 บุคคลากรกลุ่มสาระ

       นางนิตยา  สายเสียงสด
         หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     สอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.5
   
     นางสาวปิลันญา  วงศ์บุญ           นางอิชยา  ขวัญจิตร์   นางสาวฐิตาภรณ์  ชาวห้วยหมาก
       หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมฯ           ครูประจำชั้น ม.4/6           ครูประจำชั้น ม.5/7
      สอนวิทยาศาสตร์  ม.6         สอนวิทยาศาสตร์ ม.4         สอนวิทยาศาสตร์ ม.5
         
 นางสาวชนัญธิดา    ชุมแสง    นางสาวนภัทร์   อินเฉิดฉาย         นางสาวบุษกร  พันเปรม
       ครูผู้ช่วย ม.3/5         ครูผู้ช่วย ม.3/6        ครูประจำช้ัน ม.1/2
 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ม.6    สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ม.3       สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ม.1
         
     นางสาวสุกัญญา  แขมคำ      นาวสาววัชราพร บุญประสงค์         นางสาวสายธาร เกษร
      ครูประจำช้ัน ม.2/5         ครูประจำช้ัน ม.1/4           ครูประจำช้ัน ม.3/4
 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ม.4       สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ม.1        สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ม.2
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    นางสาวอรปรียา คำภา    
    ครูผู้ช่วย ม.2/3    
    สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ม.2    

 

 

 

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook # #