วิชาคอมพิวเตอร์ชั้น ป.2 หน่วยที่ 1

IDevice Icon จุดประสงค์การเีรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้

2.ผู้เรียนสามารถบอกประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ได้

3.ผู้เรียนสามารถบอกองค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ได้

4.ผู้เรียนสามารถบอกหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

5.ผู้เรียนรู้จักใช้อุปกรณ์ประกอบของคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ ได้อย่างถูำกวิธี

6.ผู้เรียนสามารถบอกหน้าที่การทำงานของปุ่มต่างๆบนแป้นพิมพ์ได้