แบบทดสอบ

แบบทดสอบวัดความรู้
1.ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์มาจากอะไร
ก.ลูกคิด
ข.เครื่องคิดเลข
ค.เครื่องพิมพ์ดีด

2.ข้อใดเป็นอุปกรณ์ฃฮาร์แวร์ทั้งหมด
ก.แผ่นซีดี ลำโพง จอภาพ
ข. แผ่นดิสก์ เมาส์ โปรแกรมเมอร์
ค.ตัวเครื่อง แผ่นเกม เครื่องพิมพ์

3.ข้อใดคือความหมายของ พีเพิลแวร์
ก.เป็นโปรแกรม
ข.เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค.เป็นบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4.ข้อใดเป็นอุปกรณ์ Input
ก.จอภาพ
ข.คีย์บอร์ด
ค.ตัวเครื่อง

5.ข้อใดเป็นอุปกรณ์ Output
ก. เมาส์
ข.เครื่องพิมพ์
ค.แป้นพิมพ์

6.ปุ่ม Esc มีหน้าที่อะไร
ก.เปลี่ยนภาษา
ข.ยกเลิกคำสั่ง
ค.ลบข้อความ

7.อุปกรณ์ใดเป็นหน่วยรับข้อมูลเข้า
ก.ตัวเครื่อง
ข.คีย์บอร์ด
ค.มอนิเตอร์

8.ข้อใดคือหน้าที่ของมอนิเตอร์
ก.ป้อนข้อมูล
ข.เลือกข้อมูล
ค.แสดงผลข้อมูล

9.คอมพิวเตอร์ในยุคใดราคาแพงที่สุด
ก.ยุคที่ 1
ข.ยุคที่ 2
ค.ยุคที่ 3

10.ใครใช้แผ่นรองเมาส์ไม่ถูกต้อง
ก.น้อยใช้เพื่อความสวยงาม
ข.แก้วใช้ป้องกันฝุ่นละออง
ค.นุ่นใช้เพื่อเลื่อนเมาส์ได้สะดวก

iDevice icon แบบทดสอบแบบเติมคำ
จงเติมคำถามให้ถูกต้อง
1. เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์
  

iDevice icon
2. ทำหน้าที่คลิกเลือกข้อมูลต่างๆ
  

iDevice icon
3. ทำหน้าที่ห่อหุ้มอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความเสียหาย
  

iDevice icon
4.เมาส์มีลักษณะคล้ายกับ
  

iDevice icon
5. ใช้แสดงผลข้อมูลออกมาเป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว