ความหมายของคอมพิวเตอร์

IDevice Icon ความหมายของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเขียนคำสั่ง สั่งให้ทำงาน

ตามที่กำหนดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยแบ่งเบาการทำงานของเราให้มีความถูกต้อง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


IDevice Icon ประวัติของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์์์ ที่ใช้กันในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาจาก"ลูกคิด" ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการคำนวณ

ของจีนมาแต่โบราณแล้ว จึงค่อย ๆ พัฒนามาเป็นเครื่องคิดเลขแบบฟันเืฟือง มาจนกระทั่งเป็นเครื่อง

ที่ทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้กระแสไฟฟ้า