ความหมายของคอมพิวเตอร์

IDevice Icon ความหมายของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (Computer) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สมองกล"

ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและ ใช้ในด้านการศึกษา ความบันเทิง ใช้ในราชการ

การเงิน - การธนาคารฯลฯอีกทั้งยังมีผลลัพธ์ถูกต้องและแม่นยำและทันสมัย

ทันต่้อเหตุการณ์ปัจจุบัน


IDevice Icon ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

1.ด้านการศึกษา

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เสริมทักษะความรู้ การสืบค้นข้อมูล,การค้นคว้า

นอกจากนี้ยังมีเกมการศึกษาที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกที่สามารถบูรณาการกับวิชาต่างๆ

2.ด้านความบันเทิง

ใช้ในการชมภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลงจากแผ่น CD , VCD และ MP3 พร้อม

ทั้งสามารถเล่นเกมเพื่อความสนุกสนาน และแข่งขันเพื่อทดสอบความสามารถระหว่าง

ผู้เล่นกับคอมพิวเตอร์ หรือผู้เล่นกับผู้เล่นด้วยกัน

3.ด้านการเงินการธนาคาร

ใช้ในการเบิก - ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การดูข้อมูลตลาดหุ้น การทำกราฟ

4.ด้านการสื่อสารและคมนาคม

ใช้ในการสื่อสารและถ่ายทอดผ่านดาวเทียม การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ การคมนาคมทางเรือ เครื่องบิน และรถไฟฟ้า BIS ฯลฯ

5.ด้านศิลปะและการออกแบบ

ใช้ในการออกแบบป้าย อาคาร หรือ สถานที่จำลองต่างๆ ออกแบบเสื้อผ้า 

ลายผ้า การปักในรูปแบบต่างๆ การออกแบบปกรายงาน ปกหนังสือ ฯลฯ 

6.ด้านการแพทย์

ใช้ในการตรวจคลื่นหัวใจ การผ่าตัด การเอ็กเชย์  การตรวจคลื่นสมอง และการ

ตรวจไวรัสในอวัยะต่างๆ ฯลฯ 

7.ด้านวิทยาศาสตร์และเคมี

 ใช้ในการวิเคราะห์สูตรทางเคมีการค้นคว้าทดลองในห้องวิทยาศาสตร์ การ

คำนวณสูตรทางวิทยา่ศาสตร์ การคำนวณเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล และการ

เกิดปรากฏการณ์เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆ เช่น ดาวตก ดาวหาง กลุ่มดาวเคราะห์

ฝนดาวตก