^Back To Top

                                                                                                                                                                         

 บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับประถมศึกษา

นายสุรศักดิ์  หวังธนพรชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

สอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และว่ายน้ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

 

นายเสรี  เนียะแก้ว

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

สอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และว่ายน้ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

นายสุรศักดิ์   ตั้งสมบูรณ์

เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

สอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และว่ายน้ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook # #