^Back To Top

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

   
  นางเนตรดาว อุดมพืช  
  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
  ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 5-6  
 

 นางแน่งน้อย ประชานุกูล

ที่ปรึกษากลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 นางนงลักษณ์ สุวรรณ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3

     
     

 นายนิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม

เหรัญญิกกลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

 

 นายคฑากร บุญอรุณรักษา

วัดผลกลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook # #