^Back To Top

 บุุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวน้ำผึืง ภูมิชัยศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3

     นางอนิศา  กิจบุญชู        

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางบุญชู  สำราญจิตร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4

       นางสาวปวริศา  หวลบุตตา         

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1

     นางสาวณัฏฐ์ธีตา มาลาพันธุ์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook # #