วันที่ 4 -6 ตุลาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก English Programme

dsc_0703