มิส อมรินทร์ แดงดอนไพร

02167

 

รหัสประจำตัว 02167
ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน