EP

03089
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนก EP

 

รหัสประจำตัว 03089
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนก EP
หน่วยงานที่สังกัด English Programme
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

03002
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสประจำตัว 03002
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02016
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสประจำตัว 02016
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02001
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสประจำตัว 02001
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02068
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสประจำตัว 02068
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02135
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสประจำตัว 02135
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04364
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 04364
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02217
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสประจำตัว 02217
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02241
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสประจำตัว 02241
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04616
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 04616
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02030
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว 02030
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02244
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว 02244
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

03219
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว 03219
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04573
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 04573
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04617
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 04617
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02094
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รหัสประจำตัว 02094
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02054
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รหัสประจำตัว 02054
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02080
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รหัสประจำตัว 02080
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02078
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รหัสประจำตัว 02078
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04250
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รหัสประจำตัว 04250
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04317
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รหัสประจำตัว 04317
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04363
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

รหัสประจำตัว 04363
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04426
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

รหัสประจำตัว 04426
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02029
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสประจำตัว 02029
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02003
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสประจำตัว 02003
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02039
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสประจำตัว 02039
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02219
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสประจำตัว 02219
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02245
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสประจำตัว 02245
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02242
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสประจำตัว 02242
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04324
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสประจำตัว 04324
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

01026
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

รหัสประจำตัว 01026
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04379
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

รหัสประจำตัว 04379
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02208
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสประจำตัว 02208
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04279
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
รหัสประจำตัว 04279
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04341
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

รหัสประจำตัว 04341
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04464
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

รหัสประจำตัว 04464
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04593
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

รหัสประจำตัว 04593
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04664
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

รหัสประจำตัว 04664
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04615
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

รหัสประจำตัว 04615
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

01032
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสประจำตัว 01032
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04054
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสประจำตัว 04054
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04362
เจ้าหน้าที่พยาบาล

 

รหัสประจำตัว 04362
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04087
เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว 04087
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04666
เจ้าหน้าที่

 

รหัสประจำตัว 04666
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน