ประถม

02004
หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถม

 

รหัสประจำตัว 02004
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถม
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02093
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

 

รหัสประจำตัว 02093
ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02017
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 02017
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02055
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 02055
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02100
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 02100
ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02011
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 02011
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02251
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 02251
ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายจิตตาภิบาล
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02015
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รหัสประจำตัว
02015
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02014
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 02014
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04667
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 04667
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02060
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 02060
ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02026
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 02026
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02179
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 02179
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02250
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 02250
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04627
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

รหัสประจำตัว 04627
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04719
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว 04719
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02105
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

รหัสประจำตัว 02105
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02046
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

รหัสประจำตัว 02046
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04328
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

รหัสประจำตัว 04328
ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02189
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

รหัสประจำตัว 02189
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04691
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

รหัสประจำตัว 04691
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04692
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

รหัสประจำตัว 04692
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04713
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
รหัสประจำตัว 04713
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02089
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

 

รหัสประจำตัว 02089
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02092
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

 

รหัสประจำตัว 02092
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02223
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

รหัสประจำตัว 02223
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02090
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

รหัสประจำตัว 02090
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02165
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

รหัสประจำตัว 02165
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04318
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

รหัสประจำตัว 04318
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02255
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

รหัสประจำตัว 02255
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02144
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 

รหัสประจำตัว 02144
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02052
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 

รหัสประจำตัว 02052
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02033
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 

รหัสประจำตัว 02033
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02248
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 

รหัสประจำตัว 02248
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04716
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
รหัสประจำตัว 04716
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02096
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

รหัสประจำตัว 02096
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02125
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

รหัสประจำตัว 02125
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02168
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

รหัสประจำตัว 02168
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02167
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

รหัสประจำตัว 02167
ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02204
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

รหัสประจำตัว 02204
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02211
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

รหัสประจำตัว 02211
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02220
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

 

รหัสประจำตัว 02220
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02032
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

รหัสประจำตัว 02032
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02047
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

รหัสประจำตัว 02047
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02025
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

รหัสประจำตัว 02025
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04659
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

รหัสประจำตัว 04659
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02159
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

รหัสประจำตัว 02159
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04712
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสประจำตัว 04712
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

02012
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสประจำตัว 02012
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04576
เจ้าหน้าที่

 

รหัสประจำตัว 04576
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน

               
                    

04651
เจ้าหน้าที่พยาบาล

 

รหัสประจำตัว 04651
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประวัติการเป็นวิทยากร
ประวัติการฝึกอบรม
เกียรติยศ/รางวัล
แฟ้มผลงาน
แผนงาน