ข้อสอบวิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์ มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิงพระอารามหลวง
จำนวน 30 ข้อ (ระยะเวลาสอบ 60 นาที)
โดย อ.วัชรธฤต ภาทันณ์ วท.ม.คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1)
1. เครื่องคำนวณเครื่องแรกที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นคือ
   (1) เครื่องคิดเลข
   (2) ลูกคิด
   (3) เครื่องจักรคำนวณ
   (4) แท่งเนเปียร์

ข้อที่ 2)
2. ใครได้คือ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์
   (1) เบลส ปาสกาล (Blaise Pascal)
   (2) กอดฟรีด ไลปนิซ (Gottfried Wilhelm Leibniz)
   (3) ชารลส์ แบบเบจ (Charles Babbage)
   (4) วิลเฮล์ม ชิคการ์ด (Wilhelm Schickard)

ข้อที่ 3)
3. คอมพิวเตอร์ปัจจุบันเรานับว่ามีวิวัฒนาการมากี่ยุค
   (1) มี 3 ยุค
   (2) มี 4 ยุค
   (3) มี 5 ยุค
   (4) มี 6 ยุค

ข้อที่ 4)
4. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก คือ
   (1) ENIAC
   (2) Mark I
   (3) EDVAC
   (4) UNIVAC

ข้อที่ 5)
5. ภาษาคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งคือ
   (1) ภาษาเครื่องจักร (Machine Language)
   (2) ภาษาสัญลักษณ์ (symbolic Language)
   (3) ภาษาโคบอลและภาษาโคบอล
   (4) ภาษาปาสคาล

ข้อที่ 6)
6. ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด มีความจุในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และมีการประมวลผลด้วยความเร็วสูง จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทในกลุ่มใด
   (1) Super Computer
   (2) Super Mini Computer
   (3) Host Computer
   (4) Super Micro Computer

ข้อที่ 7)
7. Geographic Information System : GIS คือระบบสารสนเทศลักษณะใด
   (1) ระบบสารสนเทศการศึกษา
   (2) ระบบสารสนเทศบริหารธุรกิจ
   (3) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
   (4) ระบบสารสนเทศสาธารณสุข

ข้อที่ 8)
8. OTOP อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในประเภทใดในการดำเนินการ
   (1) e-Education
   (2) e-Commerce
   (3) e-Industry
   (4) e-Society

ข้อที่ 9)
9.เทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government เพื่อ
   (1) กิจการพาณิชย?ของประเทศ
   (2) กิจการอุตสาหกรรม
   (3) การบริหารงานของรัฐบาล
   (4) การศึกษา

ข้อที่ 10)
10.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอุตสาหกรรม
   (1) e-Education
   (2) e-Commerce
   (3) e-Industry
   (4) e-Society

ข้อที่ 11)
11. facebook จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศในประเภทใด
   (1) e-Education
   (2) e-Commerce
   (3) e-Industry
   (4) e-Society

ข้อที่ 12)
12. โปรแกรมใช้ในการสร้างงานเอกสารที่เป็นตัวอักษรและภาพ
   (1) Lotus Word Pro
   (2) Microsoft Word
   (3) Corel Word Perfect
   (4) ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13)
13. การตัดคำ (word wrap) ในโปรแกรมประมวลผลคำ หมายถึง
   (1) การปัดคำลงมาบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติ
   (2) การสะกดคำ และตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์
   (3) ลักษณะอักษรแบบพิเศษ เช่น ตัวนูน ตัวเอียง ใส่เงา
   (4) การจัดรูปแบบเอกสาร (formatting)

ข้อที่ 14)
14. โปรแกรมตารางทำการ หมายถึง
   (1) Corel Quattro Pro
   (2) Lotus 1-2-3
   (3) Microsoft Excel
   (4) ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15)
15. สมุดงาน (workbook), แผ่นงาน (worksheet) เป็นคุณลักษณะของโปรแกรม
   (1) โปรแกรมนำเสนอ
   (2) โปรแกรมตารางทำการ
   (3) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
   (4) โปรแกรมประมวลผลคำ

ข้อที่ 16)
16.โปรแกรมตารางทำการ สามารถทำงานอะไรในคำตอบ
   (1) การพยากรณ์การขาย
   (2) การสร้างกราฟหรือแผนภูมิ
   (3) การวิเคราะห์ข้อมูล
   (4) ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17)
17. ข้อใดเป็นโปรแกรมนำเสนอ
   (1) Microsoft PowerPoint
   (2) Corel Presentations
   (3) Lotus Freelance Graphics
   (4) ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18)
18. Database Management System : DBMS หมายถึง
   (1) การวิเคราะห์ข้อมูล
   (2) การสร้างกราฟหรือแผนภูมิ
   (3) ระบบจัดการฐานข้อมูล
   (4) Microsoft Excel

ข้อที่ 19)
19. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน (specialized application)
   (1) Microsoft Access
   (2) Corel Paradox
   (3) Microsoft Excel
   (4) Adobe Photoshop

ข้อที่ 20)
20.ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบ่งออกเป็นกี่สาขา
   (1) แบ่งออกเป็น 2 สาขา
   (2) แบ่งออกเป็น 3 สาขา
   (3) แบ่งออกเป็น 4 สาขา
   (4) แบ่งออกเป็น 5 สาขา

ข้อที่ 21)
21. ความหมาย Platform คือ
   (1) สภาวะแวดล้อมที่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ
   (2) ความเร็วในการประมวลผลของเครื่อง
   (3) ความจุของความจำในเครื่อง
   (4) คุณสมบัติของซอฟต์แวร์

ข้อที่ 22)
22. Platform จะประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญอะไรบ้าง
   (1) ระบบปฏิบัติการ
   (2) โปรแกรมประสานงานระบบคอมพิวเตอร์
   (3) ไมโครโพรเซสเซอร์
   (4) ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 23)
23. ผู้ใช้ในระดับจัดการ (Manager user) จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ หมายถึง
   (1) ผู้ใช้ที่ข้อมูลเพื่อการแข่งขันระหว่างองค์กร
   (2) เป็นกลุ่มผู้ใช้ที่จะนำข้อมูลไปบริหารจัดการ
   (3) ผู้ใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กร
   (4) ผู้ใช้ที่ติดต่อโดยตรงกับระบบ

ข้อที่ 24)
24. Data Flow Diagram หมายถึง
   (1) สัญลักษณ์ของบุคคล องค์การ หรือระบบงาน
   (2) สัญลักษณ์การประมวลผล
   (3) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล
   (4) ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25)
สัญลักษณ์ภาพในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในที่นี้หมายถึง
      
   (1) สัญลักษณ์การเก็บข้อมูล
   (2) สัญลักษณ์เส้นทางการไหลของข้อมูล
   (3) สัญลักษณ์การประมวลผล
   (4) สัญลักษณ์ของบุคคล องค์การ ระบบงาน

ข้อที่ 26)
26. อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น ณ ประเทศใดในโลกเป็นแห่งแรก
   (1) ประเทศเยอรมนี
   (2) ประเทศญี่ปุ่น
   (3) ประเทศสหรัฐอเมริกา
   (4) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ข้อที่ 27)
27. ข้อใดคือโปรแกรม Browser
   (1) Netscape Communications
   (2) Microsoft Internet Explorerภูมิ
   (3) Mozilla Firefox
   (4) ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 28)
28. ข้อใดหมายถึง รหัสโดเมนใน ) http://www.mcurk.com
   (1) www.mcurk.com
   2) mcurk
   (3) http://
   4) .com

ข้อที่ 29)
29. Web Page หมายถึง
   (1) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
   (2) การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลหน้าอื่น ๆ
   (3) แต่ละหน้าบนเบราว์เซอร์
   (4) ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 30)
30. search engines ที่นิยมในปัจจุบันคือ
   (1) yahoo
   (2) google
   (3) Msn (bing)
   (4) Ask