วิธีการกำหนดค่าให้แก่ตัวแปร Print
Written by Administrator   
Thursday, 04 October 2012 08:11

วิธีการกำหนดค่าให้แก่ตัวแปรใน C++ ทำได้ ดังนี้
        1. การใช้ประโยคคำสั่งเครื่องหมายเท่ากับ (=) โดยกำหนดให้ชื่อตัวแปรที่จะใช้เก็บค่าอยู่ทางซ้าย
มือของ เครื่องหมาย = ตัวแปรหรือค่าคงที่อยู่ทางด้านขวาของเครื่องหมาย ดังเช่นตัวอย่างโปรแกรมต่อ
ไปนี้
ตัวอย่างโปรแกรม variable.cpp แสดงการกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปรในโปรแกรม โดยใช้
เครื่องหมายเท่ากับ =
/*Program : variable.cpp
Process : Display set value of varible */
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{ int number; //declaration variable การประกาศตัวแปรภายในฟังก์ชันmain()
float sales,purchase; //declaration variable
// set value of variable
number = 50;
sales = 5000.75; การกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปร
purchase = 3500.50;
clrscr(); // function clear screen from <conio.h>
//show value from variable
cout << "Show varlue of variable"<<endl;
cout << "number = " << number<<endl;
cout << "sales = " << sales<<endl;
cout << "purchase = " << purchase;
getch(); // function getch() for wait to press anykey from <conio.h>
}
หมายเหตุ กรณีเป็นตัวแปรประเภทตัวเลข ค่าคงที่ด้านขวามือห้ามมีเครื่องหมายวรรคตอนใด ๆ
ทั้งสิ้น ยกเว้นจุดทศนิยม ส่วนตัวแปรประเภท char กำหนดค่าคงที่ในเครื่องหมาย '_' เช่น ch = 'A';
        2. การกำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่ตัวแปร> เมื่อมีการประกาศใช้ตัวแปรในลักษณะ definition มีการ
กำหนดค่าคงที่ให้แก่ตัวแปรทันที

ตัวอย่างโปรแกรม varia2.cpp แสดงการกำหนดค่าให้แก่ตัวแปร number, sales, purchase
ด้วยเครื่องหมาย = เมื่อประกาศตัวแปรในโปรแกรม
/*Program : varia2.cpp
Process : Display set value of varible */
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{ int number=500; //declaration and set value variable ประกาศตัวแปร
float sales=500.50,purchase=3500.75; //declaration and set value variable พร้อมกำหนดค่า
clrscr(); // function clear screen from <conio.h>
//show value from variable
cout << "Show varlue of variable"<<endl;
cout << "number = " << number<<endl;
cout << "sales = " << sales<<endl;
cout << "purchase = " << purchase;
getch(); // function getch() for wait to press anykey from <conio.h>
}
        3. การกำหนดค่าตัวแปรโดยการรับค่าทางแป้นพิมพ์ โดยการใช้ฟังก์ชันในการรับข้อมูล (Input)
เข้าไปเก็บไว้ในตัวแปร จะกล่าวรายละเอียดต่อไปในบทที่ 2
ตัวแปรประเภท Global และ Local