การแก้โจทย์ปัญหา Print
Written by Administrator   
Friday, 23 May 2014 18:46

การแก้โจทย์ปัญหา

ให้นักเรียนบอกผลลัพท์ของโปรแกรมด้านล่าง

1

#include<iostream>

using namespace std;

int main()

{

char name[4]={'B','o','y'};

cout << name <<"!  "<<" How are you? "<<endl;

return 0 ;

}

 

2

#include<iostream>

using namespace std;

int main()

{

int mul = 4 ;

for( int  num = 1 ; num <= 5 ; num ++)

{

cout << mul <<" x "  << num

<< " = "  << mul * num ;

cout <<endl ;

}

return 0 ;

}

 

3

#include<iostream>

using namespace std;

int main()

{

int  num=7;

while(num <= 9)

{

cout<< "Hello \n";

num++;

}

return 0;

}

4

#include<iostream>

using namespace std;

int main()

{

int  num ;

for (num = 0 ; num <3 ; num ++)

{

cout<<"goodluck\n" ;

}

return 0 ;

}

Last Updated on Wednesday, 04 June 2014 17:15