ฟังก์ชั่น ย่อย Print
Written by Administrator   
Monday, 09 September 2013 01:59

การประกาศฟังก์ชั่นใน C++

ฟังก์ชั่น main บางครั้ง ไม่พอกับการทำงานที่หลากหลายในโปรแกรม
จำเป็นต้องมีการประกาศฟังก์ชั่นย่อยๆ เพื่อแยกหน้าที่กันทำงาน
และเพื่อแก้ไขงานได้อย่างมีขอบเขตที่ชัดเจน ง่ายต่อการแก้ไข

รูปแบบการประกาศฟังก์ชั่นย่อย

ชนิดของข้อมูล  ชื่อฟังก์ชั่น ()

เช่น int pu()

รูปแบบการเรียกใช้ฟังก์ชั่น

ชื่อฟังก์ชั่น ();

หมายเหตุ กรณีที่ฟังก์ชั่นย่อยอยู่ใต้ฟังก์ชั่นเมน จะทำงานไม่ได้เพราะเมนจะไม่มองฟังก์ชั่นที่อยู่ข้างล่าง จำเป็นต้องมีการแนะนำให้รู้จักกัน

รูปแบบการแนะนำ

ชนิดของข้อมูล  ชื่อฟังก์ชั่น ();
ตำแหน่งการวาง วางไว้ใต้ useing namespace std; 

ตัวอย่าง ฟังก์ชั่นย่อยอยู่บนฟังก์ชั่นเมน
#include <iostream>
using namespace std;
void pu()
{
    cout << " Welcome Miss Pu ";
}
int main()
{
   pu();
   return 0;
}

ตัวอย่าง ฟังก์ชั่นย่อยอยู่ใต้ ฟังก์ชั่นเมน
#include <iostream>
using namespace std;
void pu();
int main()
{
   pu();
   return 0;
}
void pu()
{
    cout << " Welcome Miss Pu ";
}

 

Last Updated on Friday, 13 September 2013 02:23