ใบงานที่ 1 Print
Written by Administrator   
Monday, 06 August 2012 09:41

1 บอกเหตุผลที่ joomla เป็น cms ที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด (3 คะแนน)

1. ……………………………………

2. ……………………………………

3. ……………………………………

4. ……………………………………

5. ……………………………………

6. ……………………………………

7. ……………………………………

2 Joomla แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ (3 คะแนน)

2.1 Installer Application ใช้สำหรับ………………………………………………………………

2.2 Site Application ใช้งานโดย …………………………………………………………………

2.3 Administrative Application ใช้โดย…………………………………………………………

3 Modules คือ…………………………………………………………………………………………… (1 คะแนน)

4 Components คือ………………………………………………………………………………………(1 คะแนน)

5 ขั้นตอนการสร้างเวปไซด์ (4 คะแนน)

1……………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………

4……………………………………………………………………………………………………

5……………………………………………………………………………………………………

6……………………………………………………………………………………………………

7……………………………………………………………………………………………………

6 Domain name หมายถึง (1 คะแนน)

Domain name คือ…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

7 การจดโดเมน มีดอทอะไรบ้าง จดที่ประเทศใด และใช้งาน เพื่อกิจการประเภทใด  (7 คะแนน)

ตัวอย่างเช่น

.ac.th จดทะเบียนที่ ประเทศไทย สำหรับสถาบันการศึกษา

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Last Updated on Wednesday, 21 May 2014 00:55