โครงสร้างของโปรแกรม C++ Print
Written by Administrator   
Thursday, 04 October 2012 08:05

ลักษณะโปรแกรมแบบโครงสร้าง
การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง (Structured Programming) ก็คือ การนำโครงสร้างของคำสั่งหลายๆ รูปแบบ นำมาใช้ในโปรแกรม ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง เช่นภาษา C , Pascal , Cobol เป็นต้น

ตัวอย่าง : โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา C++ แบบง่ายๆ แสดงถึงโครงสร้าง

 

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int a = 2 ; -> ประกาศตัวแปร a กำหนดค่าคงที่ 2

int i ; -> ประกาศตัวแปร i

i = a++;             -> เพิ่มค่า a ไปอีก 1 แล้วเก็บค่าไว้ที่ i

cout << i ;        -> แสดงผลทางจอภาพ

return 0;

}

จากโปรแกรมข้างต้น สามารถแบ่งโครงสร้างตามลักษณะหน้าที่การทำงานได้ 3 ส่วนหลักๆ
ส่วนที่ 1 ประกาศค่าตัวแปร และ การกำหนดค่าให้กับตัวแปร (Declare)
ส่วนที่ 2 เพิ่มค่า และเก็บค่าไว้ในตัวแปร (Calculation)

ส่วนที่ 3 แสดงผลทางจอภาพ (Display)

ซึ่งการทำงานของโปรแกรมแบบโครงสร้างนั้นสามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถแก้ไขได้สะดวก

Last Updated on Friday, 23 May 2014 18:11