สถิติผู้เข้าชม

902460
TodayToday66
YesterdayYesterday588
This WeekThis Week1921
This MonthThis Month13114
All DaysAll Days902460

ROBOT TEAM


warayuphat panumphan 'Kru Pu', Powered by Joomla!
การประกาศตัวแปร (Variable Declaration) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 October 2012 08:10

การประกาศตัวแปร (Variable Declaration)
        ตัวแปร (Variables) ในภาษา C++ หมายถึง ชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เก็บค่าของข้อมูลหรือค่าคงที่
ประเภทต่าง ๆ ในขณะโปรแกรมทำงาน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมต้องตั้งชื่อตัวแปรตามกฎเกณฑ์การตั้งชื่อ
ประเภท user defined identifier
การใช้ตัวแปรในภาษา C++ จะต้องมีการประกาศ (Declaration) ชื่อตัวแปรและประเภทของตัว
แปร (Data type) ไว้ก่อน จึงจะสามารถนำตัวแปรไปใช้ในโปรแกรมได้ มีรูปแบบการประกาศตัวแปรดัง
นี้
      โดยที่ Data_type คือ ชื่อของประเภทข้อมูลของตัวแปร ที่สามารถเก็บค่าได้ เช่น int, float
                variable_name คือ ชื่อของตัวแปรที่ผู้ใช้กำหนดเอง ถ้าในประเภทนั้นมีมากกว่า 1 ตัวให้
ใช้เครื่องหมาย , แยก และจบประโยคด้วยเครื่องหมาย ; (semi-colon)
การประกาศตัวแปรเพื่อใช้ในโปรแกรมของ C++ มี 2 ลักษณะ คือ
1. definition คือ เป็นการประกาศเพื่อกำหนดความหมาย เป็นประโยคคำสั่งที่ประกอบด้วย ชื่อ
ประเภทของตัวแปร และตัวแปร โดยทั่วไปมักจะประกาศไว้ตอนต้น ๆ ของฟังก์ชัน หรือโปรแกรม เช่น
#include <iostream.h>
void main()
{ int number;
float sales, purchase; การประกาศตัวแปรในลักษณะ definition
char grade;

}
2. การประกาศแบบกำหนดค่า ณ ตำแหน่งที่ใช้ หมายถึง การประกาศตัวแปร ณ ตำแหน่งที่
ต้องการใช้ตัวแปรในโปรแกรม ก็จะประกาศพร้อมกับหนดค่าให้กับตัวแปรทันที ดังตัวอย่างโปรแกรม
ตัวอย่างโปรแกรม pos_var.cpp แสดงวิธีการประกาศตัวแปร ณ จุดที่ต้องการใช้ในโปรแกรม
/*Program : pos_var.cpp
Process : Show declared varaible at any position in program */
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{ float sale,price;
clrscr();
sale=500.25;
price=5.25;
float total=sale*price; ประกาศตัวแปร total ณ ตำแหน่งที่ต้องการใช้
cout<< "Total Sale = "<<total;
getch();
}
การประกาศใช้ตัวแปรใน C++ สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ
    1. Global variable คือ ตัวแปรที่กำหนดหรือประกาศไว้นอกฟังก์ชันใด ๆ ทุกฟังก์ชัน
สามารถนำตัวแปรประเภท Global ไปใช้ได้ทุกฟังก์ชัน เพราะเป็นลักษณะการประกาศแบบสารธรณะ
    2. Local variable คือ ตัวแปรที่กำหนดหรือประกาศไว้ในฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่ง
สามารถนำ
ตัวแปรนั้นไปใช้ได้เฉพาะในฟังก์ชันนั้น ๆ เท่านั้น ฟังก์ชันอื่นไม่สามารถนำไปใช้ได้ เพราะประกาศใน
ลักษณะส่วนตัวหรือเฉพาะที่
หมายเหตุ กรณีที่มีการตั้งชื่อตัวแปรประเภท Global และ Local ซํ้ ากัน จะถือว่าเป็นตัวแปรคนละ
ตัวกัน เนื่องจากใช้พื้นที่ในหน่วยความจำในการเก็บข้อมูลในตำแหน่งที่ต่างกัน แต่ถ้ามีการเรียกใช้ชื่อตัว
แปร C++ จะนำตัวแปรประเภท Local มาใช้ก่อนเสมอ

ตัวอย่างโปรแกรม glo_loc.cpp แสดงการประกาศตัวแปรประเภท Global และ Local ใน
โปรแกรม
/*Program : glo_loc.cpp
Process : define global and locat variable */
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
char grade; //defined global variable ประกาศตัวแปรประเภท Global Variable
void main()
{ int midterm,final,total; //defined local variable in function main() ประกาศตัวแปรประเภทLocal
clrscr();
main() Variable ในฟังก์ชัน
midterm = 30;
final=50;
total=midterm+final;
grade='A';
cout<< "You get total score "<<total<<" And get grade = " <<grade;
getch();
}
• การกำหนดตัวแปรคงที่(Constant)
        ตัวแปรคงที่หรือคอนสแตนต์ (Constant) หมายถึง ตัวแปรที่เก็บค่าคงที่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ การกำหนดคอนสแตนต์ มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรนั้นในขณะ
ทำงาน สามารถกำหนดได้ทั้งในลักษณะที่เป็น Global และ Local รูปแบบการกำหนดค่าคอนสแตนต์ ใช้
คำว่า const นำหน้าประเภทข้อมูลและชื่อคอนสแตนต์ ดังนี้
const ชนิดข้อมูล ชื่อคอนสแตนต์ = ค่าคงที่;
ตัวอย่างเช่น
const int Day = 7;
const int month = 12;
const float PI = 3.1418926;
const float Amount = 1.0E+2; // คือ 1.0 * 102
const float Rate = 1E-3; // คือ 1 * 10-3
const char name = 'A'; // ให้ค่ารหัส ASCII ของ A คือ 65
const char ch = 'B'; // ให้ค่ารหัส ASCII ของ B คือ 66

ตัวอย่างโปรแกรม contst.cpp แสดงการกำหนดและการใช้ constant ในโปรแกรม มีราย
ละเอียด ดังนี้
/*Program : const.cpp
Process : Display constant in program
*/
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
const float rate = 0.05; // Global constant
void main()
{ const float tax=0.03; //Local constant
float sales,income,total_tax;
clrscr();
sales = 8500.50;
income = sales*rate;
total_tax=income*tax;
cout<< "Income = "<< income <<endl;
cout<< "Total tax = "<< total_tax <<endl;
getch();
}

 

Poll กรุณาตอบคำถามค่ะ

คุณเขียนโปรแกรมบ่อยแค่ไหน
 

Poll สื่อการสอน

สื่อแบบไหน ที่คุณชอบ
 

จำนวนผู้ชมที่ online ขณะนี้

We have 12 guests online

analogclock

search engine

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner