สถิติผู้เข้าชม

902462
TodayToday68
YesterdayYesterday588
This WeekThis Week1923
This MonthThis Month13116
All DaysAll Days902462

ROBOT TEAM


warayuphat panumphan 'Kru Pu', Powered by Joomla!
การแสดงผลและการรับข้อมูล PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 October 2012 07:47

การแสดงผลและการรับข้อมูล
• ความหมายของการแสดงผล
การแสดงผล หมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลและผลลัพธ์ที่มีอยู่ในหน่วยความ จำไป
แสดงผลออกที่อุปกรณ์แสดงผล (output device) ของคอมพิวเตอร์ การแสดงผลที่อุปกรณ์แสดงผลอาจมีเพียงอุปกรณ์เดียว หรือหลาย ๆ อุปกรณ์พร้อมกันก็ได้ เช่น แสดงผลที่จอภาพ เครื่องพิมพ์(Printer)
ลำโพง แผ่นดิสก์ เป็นต้น
• การแสดงผลทางจอภาพด้วย cout
จากรูปแบบโครงสร้างของโปรแกรม C++ ในบทที่ 1 จะเห็นตัวอย่างการใช้ประโยคคำสั่ง cout (อ่านว่า c - out ซีเอาต์ ย่อมาจาก character out) หมายถึง การแสดงผลในลักษณะอักษรหรือข้อความที่อยู่ในเครื่องหมาย "…… " หรือค่าของตัวแปร(variable)ออกทางจอภาพ
cout เป็นออบเจ็กต์(object) อยู่ในไฟล์ iostream.h ซึ่ง cout จะเป็น object ที่ทำหน้าที่ดำเนิน
การเกี่ยวกับกระแสข้อมูล(Stream) ของภาษา C++ ออกไปแสดงผลสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ
<< เป็น operator หรือตัวดำเนินการ มีชื่อว่า put to หรือส่งไปที่ หรือเรียกว่า insertion
หมายถึง การแสดงข้อความ เครื่องหมาย << จะทำหน้าที่นำค่าที่อยู่ทางขวาของเครื่องหมายซึ่งอาจจะ
เป็นค่าคงที่ ข้อความหรือ string ที่อยู่ในเครื่องหมาย "……" หรือค่าตัวแปร(variable) ก็ได้ ส่งให้แก่
Object ที่อยู่ทางซ้ายของเครื่องหมาย
รูปแบบการแสดงผลข้อความทางจอภาพ โดยใช้ cout << มีดังนี้
cout << " ข้อความ " << "ข้อความ " << ตัวแปร;
cout << ตัวแปร<<"ข้อความ"<<ตัวแปร<<…;

ตัวอย่างโปรแกรม cout_exp.cpp แสดงการใช้ cout << แสดงข้อความออกทางจอภาพ
/* Program : cout_exp.cpp
Process : display cout object in iostream.h */
#include <iostream>
int main()
using namespace std;
{
cout << "This is Turbo C++ Program ";
cout<< "C++ is high language";
return 0;
}
จากตัวอย่างโปรแกรมนี้ cout จะทำหน้าที่ส่งกระแสข้อมูลข้อความ This is Turbo C++ Program C++ is high language ไปแสดงที่จอภาพ ณ ตำแหน่งปัจจุบันที่ cursor ชี้อยู่

โปรแกรม cout_ex2.cpp แสดงข้อความต่อกันโดยใช้ << ออกทางจอภาพ
/* Program : cout_ex2.cpp
Process : display cout object in iostream.h
*/
#include <iostream>
int main()
using namespace std;
{
cout<< "This is Turbo C++ Program."<<" "<<" It is very easy.";
cout<< "I love C++."<<" "<<"It's high level language.";
return 0;
}
จากโปรแกรม cout_ex2.cpp จะแสดงข้อความต่อไปนี้บนจอภาพ
This is Turbo C++ Program. It is very easy. I love C++. It's high level language.

Go to Top

ตำแหน่งแสดงผลที่จอภาพด้วย endl
การใช้ endl เป็นโอเปอเรเตอร์ประเภทตัวผสม (manipulator) ทำหน้าที่เลื่อนเคอร์เซอร์ เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่และการแสดงผลข้อความที่ตามมาจะขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย ตัวอย่างโปรแกรม endl_exp.cpp แสดงข้อความ และกํ าหนดให้แสดงข้อความขึ้น บรรทัดใหม่ด้วย manipulator คือ endl
/* Program : endl_exp.cpp
Process : display cout object in iostream.h
*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
using namespace std;
{
 clrscr(); //clear screen standard function from conio.h
cout << "This is Turbo C++ Program"<<endl;
cout << "It is very easy."<<endl;
cout <<endl<<endl; // space 2 line
cout << "I like C++ Program"<<endl<<endl;
cout << "Press any key to continue..."<<endl;
getch(); //get character standard function from conio.h
return 0;
}
Go to Top

การแสดงผลการคำนวณทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่างโปรแกรม cout_mat.cpp แสดงการใช้ cout เพื่อแสดงผลของการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์
/* Program : cout_mat.cpp
Process : Display mathmetic calculate result*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
using namespace std;
{
 int number1,number2;
float x,y,z;
// set value of variable
number1=20;
number2=30;
x=25.25; y=30.05; z=10.75;
// display calculation result
clrscr();
cout<< "Program Display Mathmetic calculation"<<endl;
cout<< "number1 = " << number1 <<endl;
cout<< "number2 = " << number2 <<endl;
cout<< "number1 + number2 = "<<number1+number2 <<endl;
cout<< "number1 - number2 = "<<number1-number2 <<endl;
cout<< "x+y+z = "<< x+y+z << endl;
cout<< "x*y*z = " << x*y*z <<endl;
cout<< "50*25*12.5 = " << 50*25*12.5 << endl;
getch();
return 0;
}

ตัวอย่างโปรแกรม set_dec.cpp การใช้ manipulator ที่ชื่อ setprecision(n) ร่วมกับ cout<<
เพื่อกําหนดความละเอียดของตำแหน่งทศนิยมของจำนวนจริง โดยที่ n คือจำนวน
ตำแหน่งทศนิยม
/*Program : set_dec.cpp
process : set decimal precision of float number
*/
#include <iostream>
#include <iomanip.h>
#include <conio.h>
int main()
using namespace std;
{
float A=125.25125;
float B=10.7525;
float C=212.15;
clrscr(); //function in conio.h for clear screen
cout<<"Display set precision of float number ...."<<endl;
cout<<"A+B = "<<setprecision(10)<<A+B<<endl;
cout<<"A*B*C = "<<setprecision(15)<<A*B*C<<endl;
cout<<"A*B = "<<setprecision(5)<<A*B<<endl;
cout<<"A+B+C = "<<setprecision(3)<<A+B+C<<endl;
cout<<"A+B+C = "<<setprecision(2)<<A+B+C<<endl;
cout<<"A/B = "<<setprecision(1)<<A/B<<endl;
getch();
return 0;
}

Go to Top

การคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
การคำนวณค่าฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เช่น ค่ายกกํ าลัง ค่ารากที่สอง ค่าสัมบูรณ์ จะต้องใช้ ฟังก์ชันมาตรฐาน (standard function) ทางด้านคณิตศาสตร์ ที่ C++ จัดเตรียมไว้ให้ใน โดยจัดเก็บคลังคำสั่งไว้ในไฟล์ Math.h ดังนั้นในโปรแกรมที่ต้องการใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์จะต้อง มีการ include ไฟล์ Math.h เป็น preprocessor directive ด้วย (วิธีการตรวจสอบว่ามีฟังก์ชันใดบ้างใน ไฟล์ Math.h ให้ใช้คำสั่ง Help , Index แล้วพิมพ์ คำว่า Math.h เมื่อพบคำว่า Math.h แล้วให้กดแป้น Enter จะแสดงให้เห็นชื่อฟังก์ชันต่าง ๆ ทางด้านคณิตศาสตร์)

ตัวอย่างโปรแกรม Func_Mat.cpp แสดงการหาค่าทางคณิตศาสตร์โดยใช้ฟังก์ชัน pow() และฟังก์ชัน sqrt() เพื่อหาค่าเลขยกกํ าลังและรากที่สอง
/*Program : Func_Mat.Cpp
Process : Display using mathmetic function
*/
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <iomanip.h>
int main()
using namespace std;
{
double x = 9.0, y = 2.0;
clrscr();
cout<<"Display using mathmetic functions ...\a"<<endl<<endl;
cout<<x<<" power by "<<y<<" = "<< pow(x, y)<<endl;
cout<<" SquareRoot "<<x<<" = "<< sqrt(x)<<endl;
cout<<"(x power y)*(sqrt(y)) = "<<setprecision(3)<<pow(x,y)*(sqrt(y));
cout<<endl<<endl<<"Press any key to exit...";
getch();
return 0;
}

Go to Top

การแสดงผลด้วยการใช้ escape sequence
escape sequence เป็นรหัสอักขระแบบคอนสแตนต์(constant) ชนิดอักษร(character) ซึ่ง ประกอบด้วยเครื่องหมาย \ (backslash) และตัวอักษร อยู่ภายในเครื่องหมาย ' ' เช่น '\n' '\t' ทำหน้าที่ จัดรูปแบบการแสดงผลร่วมกับ cout เหมือนกับ endl รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตาราง แสดง escape sequence และความหมาย

ตัวอย่างโปรแกรม escape.cpp แสดงการใช้เครื่องหมาย escape sequence ร่วมกับ cout
สำหรับการแสดงผล
/*Program : escape.cpp
Process : display with escape sequence
*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
using namespace std;
{ clrscr(); //clear screen
cout<< "Hello Program C++" << '\n'; //new line
cout<< "\t\tC++ is very interest language \n"; // 2 tab and newline
cout<< "\tC++ is OOP Language\b \n"; //tab, backspace and new line
getch(); //wait for press any key
return 0;
}

Go to Top

การรับข้อมูลจากคีบอร์ดด้วย cin
ในการเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โปรแกรมด้วยทั่วไป จะต้องมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้ (user) ผ่านทางคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน โปรแกรม ใน C++ สามารถใช้ออปเจ็กต์ cin ที่อยู่ในไฟล์ iostream.h เพื่อรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดและ อุปกรณ์อื่น ๆ ได้ มีรูปแบบดังนี้
cin >> ชื่อตัวแปร;
cin>>ชื่อตัวแปร>>ชื่อตัวแปร>>ชื่อตัวแปร>>…;
โดยที่ cin อ่านว่า ซีอิน ย่อมาจาก character in ซึ่งหมายถึงการรับข้อมูลในลักษณะ
ของอักษร cin เป็นออปเจ็กต์ที่สร้างอยู่ในไฟล์ iostream.h
>> เป็นโอเปเรเตอร์ ซึ่งมีชื่อว่า เอ๊กซ์แทร็กชัน (extraction - รับเข้ามา) หรือ get from จะทำ
หน้าที่รับค่าที่อยู่ทางซ้ายของเครื่องหมายส่งให้แก่ตัวแปรที่อยู่ทางขวาของ เครื่องหมาย(ถ้าไม่ระบุอุปกรณ์หมายถึงรับข้อมูลเข้าทางคีย์บอร์ด)
ตัวอย่างโปรแกรม cin_exp.cpp แสดงการรับ ค่าจำนวนตัวเลขและตัวอักษรทางแป้นพิมพ์
เพื่อเก็บไว้ในตัวแปร โดยใช้ cin>>
/* Program : cin_exp.cpp
Process : input number and character to variable, and display value*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
using namespace std;
{ int number1,number2; //declared integer variable
char ch; //declared character variable
//start statement
clrscr();
cout<< " Please Enter number and character : \n";
cout<< " Enter number1 : ";
cin>>number1; //enter integer from keyboard
cout<< "\nEnter number 2 : ";
cin>>number2; //enter integer from keyboard
cout<< "\nEnter 1 character : ";
cin>>ch; //enter 1 character from keyboard
cout<< "\n\nPress any key to display...";
getch(); //wait press any key
clrscr();
// process display value from variable
cout<< "You enter number and character : \n\a";
cout<< "Value of number1 : " <<number1;
cout<< "\nValue of number 2 : " <<number2;
cout<< "\nValue of character : " <<ch;
cout<< "\n\nPress any key to exit...";
getch(); //wait press any key
return 0;
}

ตัวอย่างโปรแกรม area_cir.cpp แสดงการคำนวณพื้นที่วงกลมและแสดงผลลัพธ์
ออกมาทางจอภาพ โดยรับค่ารัศมีของวงกลมจากคีย์บอร์ดกํ าหนดให้มีตัวแปรประเภท
float และมี constant ในโปรแกรมด้วย
/*Program : area_cir.cpp
Process : calculate circle area by input radius
*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
using namespace std;
{ float rad; //declared real variable
const float PI = 3.14159; // defined constant PI
//start statement
clrscr();
cout<< "Please enter radius of circle : ";
cin>>rad;
float area = PI*rad*rad; //declared variable at position that want to use
cout<< "\n\nRadius of circle = "<<rad;
cout<< "\n\nArea of circles = \a\n"<<area;
getch();
return 0;
}
วิธีการกําหนดให้โปรแกรมรับข้อมูลหลาย ๆ ตัวแปร ต่อเนื่องกันมีวิธีการเขียนประโยค ดังนี้
cin >> number1 >> number2 >> number3;
วิธีป้อนข้อมูลเมื่อ run โปรแกรม มี 2 วิธี คือ
- กรอกเลข 3 จำนวน แต่ละจำนวนเว้นวรรค แล้ว Enter ที่จำนวนสุดท้าย เช่น
50 30 40 <Enter> หรือ
- กรอกเลขแต่ละจำนวน แล้วกดแป้น Enter ตาม เช่น
50 <Enter>
30 <Enter>
40 <Enter>

ตัวอย่างโปรแกรม cin_cout.cpp แสดงการกรอกข้อมูลตัวเลข 3 จำนวน ทางแป้นพิมพ์
/* Program : cin_cont.cpp
Process : input 3 number and display value*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
using namespace std;
{ int number1,number2,number3; //declared 3 integer variable
//start statement
clrscr();
cout<< "Please enter 3 integer number : \n";
cin>>number1>>number2>>number3; //enter 3 amount integer from keyboard
cout<< "\nPress any key to display...";
getch(); //wait press any key
clrscr();
// process display value from variable
cout<< "You enter 3 number : \n\a";
cout<< "Value of number1 : " <<number1;
cout<< "\nValue of number 2 : " <<number2;
cout<< "\nValue of number 3 : " <<number3;
cout<< "\n\nPress any key to exit...";
getch(); //wait press any key
return 0;
}

 

Poll กรุณาตอบคำถามค่ะ

คุณเขียนโปรแกรมบ่อยแค่ไหน
 

Poll สื่อการสอน

สื่อแบบไหน ที่คุณชอบ
 

จำนวนผู้ชมที่ online ขณะนี้

We have 17 guests online

analogclock

search engine

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner