Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เพลง 50 ปี

มาแล้วค่ะ...คุ้มค่าแห่งการรอคอย

เพลงฉลอง 50 ปี ยอแซฟอุปถัมภ์

คำร้อง: นายปริทัศน์ ทวีสุขกาญจน์, นายณัฐกร ชาคโรทัย

ทำนอง/เรียบเรียง: นายณัฐกร ชาคโรทัย
ผู้ขับร้อง: นางสาวกันต์ฤทัย กานต์อัศฒ์เดช, นางสาวธันยธรณ์ จักรไพศาล, นางสาวชนกชนม์ สระทองหา

INTRO…….

เมื่อความรักและพลังศรัทธา ส่องจากฟ้าพาให้เราก้าวเดิน

ปลูกบ่มเพาะต้นสายพันธุ์ความรู้ คู่ความ..ดีงามที่ยิ่งใหญ่..ด้วยใจ ฮือฮือฮือฮือฮือ

จากวันนั้นมานับ 50 ปี จนวันนี้ด้วยพลังกายใจ

มอบความรักเปรียบเหมือนแสงสว่างส่องลงบนหนทางที่เราก้าวเดิน...ต่อไป..

* ยอแซฟ...50 ปี ยอแซฟชี้ทางดีให้เรา ยอแซฟอุปถัมภ์นำปัญญา อยู่คู่ฟ้าคู่ดินคู่ถิ่นไทย

ผ่านมาแล้วนานนับ 50 ปี จนวันนี้ด้วยพลังศรัทธา

มอบความรักเปรียบเหมือนแสงสว่างส่องลงบนหนทางที่เราก้าวเดิน..ต่อไป..INTRO....

สัญลักษณ์เขียวเหลืองอันเรืองรอง เรามอบความสุขสันต์หรรษา

ยอแซฟอุปถัมภ์นำปัญญา อยู่คู่ฟ้าคู่ดินคู่ถิ่นไทย

(ซ้ำ *)

ผ่านมาแล้วนานนับ 50 ปี ต่อไปนี้เราทุกคนร่วมใจ

มอบความรักเปรียบเหมือนแสงสว่างส่องลงบนทางที่เราก้าวเดินตลอดทางตลอดไป

มอบความรักเปรียบเหมือนแสงสว่างส่องลงอนาคตที่เราก้าวเดินตลอดทางตลอดไป 


 

  เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชยอแซฟฯ

INTRO…….

* ยอแซฟสถาบัน การศึกษา            ก้าวหน้า เกรียงไกร ในศักดิ์ศรี 

ยอแซฟ อุปถัมภ์ นำชีวี                   เยาวชนไทยนี้ มีวินัย 

** ยอแซฟสถาบัน มั่นในจิต          แสงชีวิต ส่องทาง สว่างไสว

ยอแซฟ อุปถัมภ์ ล้ำวิไล                             แสนยิ่งใหญ่ โอฬาร ตระการตา 

พวกเรา ผูกสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียว           ร่วมกลมเกลียว สร้างเกียรติ ก้องเวหา 

จับมือกัน เดินหน้าไป ในมรรคา                พัฒนา สถาบัน ให้วัฒนา 

สัญลักษณ์ เขียวเหลือง อันเรืองรอง        เราครอบครอง สุขสันต์ หรรษา 

ยอแซฟ อุปถัมภ์ นำปัญญา               *** อยู่คู่ฟ้า คู่ดิน คู่ถิ่นไทย ( ซ้ำ 2 ครั้ง )

( ซ้ำ ** ,*** 2 ครั้ง )


 เพลงซ่อนกลิ่น

(1) โอ้ซ่อนกลิ่นสีขาวสกาวสวย           กลิ่นระรวยหอมชื่นรื่นนาสา

ยอแซฟอุปถัมภ์ดรุณา           เปี่ยมด้วยจรรยาคุณค่าความเป็นไทย

(2) มุ่งการเรียนเป็นเลิศเชิดชูวินัย           อีกพลานามัยสมบูรณ์

คุณธรรมความดีต้องเพิ่มพูน           คติจำรูญนำพาความภูมิใจ

(*) อธิษฐานและลงมือทำ           เป็นปรัชญาสำคัญประจักษ์ใจ

เหล่าเราชาวเหลืองเขียวกลมเกลียวสดใส        พัฒนาโรงเรียนให้คู่ฟ้าดิน 


 เพลงต้นไม้

(1) ต้นกล้ายังเติบโตเป็นต้นไม้ได้            แม้ไม่มีใครบ่มเพาะมัน

สู้ลมสู้ฝนก็โดยลำพัง             หยัดยืนจนวันที่กล้าแข็ง

(2) แต่ต้นกล้ามากมายที่มันไม่อาจ           สู้ทนหยัดยืนจนแข็งแกร่ง

ถูกลมถูกฝนกระหน่ำรุนแรง           ถูกความแห้งแล้งจนผุพัง

(*) ถ้ามีใครคอยรักษา           บังลมฝนที่ซัดมาให้ต้นกล้านั้น

แค่มีใครให้ดินน้ำ           มันต้องงอกงามขึ้นมา

(3) หากได้เห็นต้นไม้ที่มันมั่นคง           ขอให้เราจงได้รู้ว่า

อาจมีบางคนดูแลรักษา           จึงมีวันที่มันแข็งแรง