Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

3 มกราคม พ.ศ.2508
พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และมีพิธีเปิดบ้านเณรอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน และได้ย้ายสามเณรที่
แต่เดิมศึกษาอยู่ที่ศรีราชา   มาศึกษาต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ บาทหลวงฟรังซิส ทองดี กฤษเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นอธิการคนแรก
ของบ้านเณร

6 มีนาคม 2509

พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย ในตำแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯประกอบพิธีเสกและเปิดโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
พร้อมกับบ้านเณรอย่างเป็นทางการ โดยมี

   

บาทหลวงทองดี กฤษเจริญ
อธิการบ้านเณร

 

บาทหลวงจำเนียร กิจเจริญ
อาจารย์บ้านเณร

 

บาทหลวงเสวียง ศุระศรางค์
ครูใหญ่และผู้จัดการคนแรก

    

และยังมีบาทหลวงดืออาร์ตเป็นอาจารย์ที่บ้านเณรอีกด้วย  ในปีแรกที่ทำการเปิดสอนอบรมเณรนั้น มีเณรทั้งหมด 146 คน  ซึ่งอาคารเรียน
เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของตัวตึกยอแซฟ สภาพบริเวณยังเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ แต่บรรดาสามเณรได้ค่อย ๆช่วยกันปรับพื้นที่ และปลูกต้นไม้เพื่อ
ให้ความร่มรื่น ทำให้ยอแซฟเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตามลำดับ

อ่านต่อ-->