Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

 

 

 

 

พระสังฆราชหลุยส์ ออกุสแตง เคมังต์ โชแรง
ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ

 

พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย
พระสังฆราชผู้ช่วยฯ

ในสมัยของพระสังฆราช หลุยส์  ออกุสแตง  เคมังต์ โชแรง   ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ  ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่เด็ก
และเยาวชนของชาติ
พึงสมควรที่จะได้รับอย่างพอเพียง  เพื่อจะได้มีวิชาความรู้และความสามารถที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพต่าง ๆ ได้ ท่านเห็นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน

10 มีนาคม พ.ศ.2507
พระสังฆราช หลุยส์ ออกุสแตง  เคมังต์ โชแรง ได้มอบหมายให้พระสังฆราชยอแซฟ  ยวง  นิตโย ซึ่งเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยในเวลานั้น ดำเนิน
การก่อสร้างโรงเรียนของมิสซังกรุงเทพฯขึ้น  เพื่อที่จะรองรับเด็ก  และเยาวชนให้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้พระสังฆราชยอแซฟ
ยวง นิตโย  ได้เลือกพื้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 30  ถนนเพชรเกษม  อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม   เป็นสถานที่ก่อสร้างสามเณราลัย
และโรงเรียน ตั้งชื่อว่านักบุญยอแซฟและยอแซฟอุปถัมภ์ ตามชื่อบ้านเณรแห่งแรกในประเทศไทย (ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2209  ที่กรุงศรีอยุธยา
โดยพระสังฆราชลังแบนต์ เดอลาม็อต โดยให้ชื่อ
บ้านเณรในสมัยนั้นว่า "บ้านเณรนักบุญยอแซฟ")

 6 กรกฎาคม พ.ศ.2507

เริ่มก่อสร้างอาคารเป็นตึก 4 ชั้น ด้วยความเอาใจใส่และความรับผิดชอบของพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และจน
ทำให้"สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ" จึงได้กำเนิดขึ้นมาด้วยรากฐานอันแข็งแกร่งและมั่นคง

 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

อ่านต่อ-->