Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ปี พ.ศ.2510

   

บาทหลวงฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู
อธิการบ้านเณร

 

 บาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมาย
ผู้จัดการและครูใหญ่

 

บาทหลวงชุมภา คูรัตน์
ดูแลระเบียบวินัย

       

าทหลวงฮั่วเซี้ย ง กิจบุญชู  (พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ในปัจจุบัน)  ได้เข้ามาบริหารงานเป็นอธิการของ  "ยอแซฟ"  โดยมี
บาหลวง
คมทวน มุ่งสมหมายเข้ารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ของโรงเรียนยอแซฟตลอดเวลา 7  ปี  ที่บาทหลวงฮั่วเซี้ยงกิจบุญชู
เป็นอธิการท่าน
ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ "ยอแซฟ" ได้รุดหน้าในด้านต่าง ๆ มากมาย  เช่น ขยายอาคารเรียนตึกยอแซฟให้สมบูรณ์
ต่อเติมอาคารโรงครัว
ให้กว้างขวาง เพื่อทำเป็นหอพักนักเรียนประจำหรือเรียกว่า "หอเล็ก" สร้างสนามบาสข้างโรงยิมฯ และปรับปรุงโรง
ยิมเนเซียมให้กว้างใหญ่ขึ้น  นอก
จากนั้น ยังได้สร้างอาคารเรียนหลังที่สอง ตั้งชื่อว่า  "ตึกฟรังซิสเซเวียร์"    เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน
บาทหลวง ฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ
ที่ได้ล่วงลับไป

ปี พ.ศ.2513

ได้เปิดทำการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้และระดับอนุบาล ทั้งชายและหญิงในปีถัดมาโดยมีบาทหลวงชุมภา คูรัตน์
มาช่วยดูแลและปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัย โดยเฉพาะในเรื่องความสะอาด

อ่านต่อ-->