Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

 
บาทหลวงสังวาลย์ ศุระศรางค์
อธิการ
   บาทหลวงวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
ผู้จัดการและครูใหญ่

    ปี พ.ศ.2517 - 2525
   บาทหลวงสังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบ้านเณร (ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่ง พระสังฆราช แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่)

   ปี พ.ศ.2517 - 2522
   บาทหลวงวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนยอแซฟฯได้มีการพัฒนาปรับปรุงสนามบาส หน้าเสาธง
   และสร้างสวนหย่อมบริเวณโดยรอบโรงเรียนทำให้ยอแซฟดูมีสีสันและสดชื่นมากยิ่งขึ้น

 
บาทหลวงปิยะ โรจนมารีย์วงศ์
ผู้จัดการและครูใหญ่
  บาทหลวงประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย
อธิการ

   ปี พ.ศ.2522 - 2527
   บาทหลวงปิยะ โรจนมารีย์วงศ์ เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนยอแซฟฯ

   ปี พ.ศ.2524 - 2527
   บาทหลวงประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เข้ารับตำแหน่งอธิการบ้านเณร

อ่านต่อ-->