Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

 

     

          โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงาน

และกิจการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ดังนี้

      1. เพื่อให้บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง เกิดความรัก และภูมิใจในสถาบันยอแซฟฯ

      2. เพื่อให้ชุมชน สังคม ในพื้นที่ใกล้เคียง และโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รู้จักโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มากขึ้น

          ในด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

      3. เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน ชุมชน และสังคม

      4. เพื่อสมทบทุนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียน ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

          ยอแซฟอุปถัมภ์

        

a1 a2 a3 a4